Contact us

For general enquiries please contact:

Serco Asia (Hong Kong)

1101 Sino Plaza
255 Gloucester Road
Causeway Bay
Hong Kong

t: +852 2907 0118
f: +852 2571 7214
e: info@serco-ap.com